IT Verde, gevestigd aan Maartje Offersstraat 8 , 2642 BN, Pijnacker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

IT Verde

Maartje Offersstraat 8 | 2642BN Pijnacker
+31 (0)6 20045425
info@itverde.nl

Marthijn van Rheenen is de Functionaris Gegevensbescherming van IT Verde en is bereikbaar via marthijn@itverde.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

IT Verde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@itverde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IT Verde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • IT Verde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

IT Verde neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IT Verde) tussen zit. IT Verde gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IT Verde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

IT Verde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw gegevens aan de hand van het contact dat u met ons heeft gehad:

 • Mochten wij uw persoonsgegevens indirect hebben verkregen (dus zonder dat u ze zelf aan ons heeft verstrekt), dan hanteren wij een bewaartermijn van 4 weken om contact met u op te nemen ten behoeve van onze doelen.
 • Indien u geen akkoord geeft voor het gebruik van uw gegevens, verwijderen wij deze binnen 4 weken.
 • In het geval dat wij contact met u hebben gehad ten behoeve van onze dienstverlening en u geen account van IT Verde heeft verkregen, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen indien wij minimaal 2 jaar lang geen betekenisvol contact met u (of, waar van toepassing, met het bedrijf waarvoor of waarmee u werkt) hadden.
 • Indien u een account van IT Verde heeft verkregen, behouden wij uw gegevens totdat u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen. Wij bewaren uw gegevens om uw account in stand te houden. U kunt via uw account een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen.
 • Mocht u via IT Verde een opdracht hebben gedaan bij onze cliënten en u dient een verzoek voor verwijdering in, zal IT Verde uw gegevens maximaal 1 jaar bewaren, afhankelijk van contractuele verplichtingen en/of bescherming van de relatie tussen u en cliënt.
 • Persoonsgegevens verkregen via e-mail, dit bevat ook de mail verstuurd via de website van IT Verde, blijft bewaard totdat u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen.

Bijzondere persoonsgegevens worden aan de hand van wettelijke bepalingen en richtlijnen bewaard en deze gegevens worden opgeslagen in een versleutelde omgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IT Verde deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IT Verde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IT Verde uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IT Verde gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IT Verde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@itverde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IT Verde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IT Verde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@itverde.nl